baner

Plan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2017


Plan działania Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na rok 2017 /zatwierdzony na wniosek Zarządu przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 285/2017 z dnia 22.03.2017 r./


W roku 2017 Zarząd HFOZ i PS prowadził będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwał nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Stałe poszerzanie zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym, pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji, zakładaniu subkont.

 3. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 4. Analiza i renegocjacja umowy z Centrum Medycznym w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących:

  I grupa świadczeń /poza rejestracją/:
  Szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne, badanie spirometryczne z opisem lekarza oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji/:
  Kompleksowe konsultacje okulistyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz zbadaniem i cytologią, USG piersi, markery nowotworowe, oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa /wg odrębnych zasad/:
  Rezonans magnetyczny / MRI/ oraz komputerowe badanie oka/OCT/.

 5. Zakup aparatury medycznej i jej nieodpłatne użyczanie placówkom Medycznym na zasadach praktykowanych w latach ubiegłych.

 6. Rozszerzanie działalności poprzez współpracę z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności realizowanej na rzecz ochrony zdrowia.

 7. Dalsze kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem OSOD w kierunku wczesnego wykrywania PCHN.

 8. Dalsza współpraca z ArcelorMittal Poalnd S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników.

 9. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 10. Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 11. Zakup programu On line Firmy Infonetax do rozliczania Pit-ów za rok 2016, ze wskazaniem Nr KRS naszej Fundacji oraz licznikiem wejść na stronę oraz umożliwienie skorzystania z niego środowisku AMP S.A. poprzez mailing do pracowników oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 12. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji


Zarząd HFOZ i PS w roku 2017 będzie kontynuował i rozszerzał wszelkie dotychczasowe działania, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań i możliwości. Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego i darczyńców. Zarząd będzie intensyfikował działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania już funkcjonujących z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.

Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych. W roku 2017 Zarząd w tej akcji informacyjnej będzie kładł szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo hutników do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji, poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 25.01.2017 r.

Wiceprezes Zarządu

Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof Stypuła


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ